AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), dünyanın en katı veri koruma yasaları arasındadır.

GDPR uyarınca, AB’nin veri koruma yetkilileri, 20 milyon Euro’ya (yaklaşık 20.372.000 $) kadar veya önceki mali yıl için dünya çapındaki cironun yüzde 4'üne kadar (hangisi daha yüksekse) para cezası uygulayabilir.

2021'de hem şimdiye kadar verilen GDPR cezalarının…


Türkiye’de ise kişisel verilerin korunması, önceki yazılarda detaylı bir şekilde aktarıldığı üzere, uzun bir geçmişe dayanmamaktadır. Türkiye, BM, OECD gibi kuruluşların üyesi olmasına rağmen, bu kuruluşlarca belirlenen temel prensipleri ulusal düzenlemelerine dahil etmemiş, bu nedenle de veri koruması alanındaki gelişmelerde bir süre geride kalmıştır.

Avrupa ve AB’de yer alan yasal…


GDPR öncesi 1998 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Direktif”, kişisel verilerin korunması alanında Avrupa coğrafyası ile sınırlı kalmayan ve tüm dünyada kabul gören bir çerçeve sunmuş, doğrudan hukuki bağlayıcılığı olmaması nedeni ile birlik üyesi her ülke tarafından kendi yerel mevzuatlarını…


GDPR- Genel Veri Koruma Kanunu, Avrupa’nın yeni veri gizliliği ve güvenliği yasası, dünya çapındaki kuruluşlar için yüzlerce sayfalık yeni gereksinimler içeren bir sözleşme metnidir.

Düzenleme 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girmiştir ve gizlilik ve güvenlik standartlarını ihlal edenlere on milyonlarca avroyu bulan cezalar ile ağır para cezaları içermektedir. …


Bilgi Güvenliği Standartları Nelerdir?

Standartlar siber güvenlik yasalarına uymak için bir temel kontroller veya karşı önlemlerin bulunduğu metinlerdir. Standartlar belirli endişelerin mevzuatına uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

Standartlar kanunlara, uluslararası antlaşmalara uygun olması gereken metinlerdir. Bu nedenle uluslararası geçerliliği olan bir standarttan bahsediyorsak, ulusal siber güvenlik stratejisi bağlamında yasalara uymak için doğru standardı seçmek gerekmektedir.


Welcome to the Crazy Simple Computer Science Series!

*This series introduces readers to the basics of computer science in a way that anyone can understand. …


Welcome to the Crazy Simple Computer Science Series!

This series introduces readers to the basics of computer science in a way that anyone can understand. …


Welcome to the Crazy Simple Computer Science Series!

*This series introduces readers to the basics of computer science in a way that anyone can understand. …


Gdpr ve Uygulama Sorunları/İlerleme Ancak Sorunların Belirlenmesiyle Mümkün Olabilir.

Photo by Christian Lue on Unsplash

Axel Voss -veri koruma mevzuatına ve diğer dijital dosyalara odaklanan Avrupa Parlamentosu Alman üyesi- 2 hafta önce #GDPR, acilen gözden geçirilmesi gereken bir durum belgesi paylaştı.

16 Şubat 2021'de yeni bir şey denemeye karar verdi. Kişilerin ve kurumların GDPR hakkındaki düşüncelerini…


Gdpr and Implementation Issues/Progress Can Only Be Possible By Identifying The Problems.

Photo by Christian Lue on Unsplash

Axel Voss’ -German member of the European Parliament focused on data protection legislation and other digital files- 2 weeks ago #GDPR shared a position paper that urgently needs revision.

On February 16, 2021, he decided to try something…

Yağmur Şahin

Ankara University Faculty of Law | Gazi University InfoSec Eng. | METU Cyber Security | Data Security/Privacy Counselor

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store