DataBulls ilk etkinliği ile sizlerle buluşmak için çok heyecanlıyız!

23 Kasım Salı Günü 19:30–21:00 (GMT +03:00) saatleri arası için kimseye söz vermeyin; çünkü #DataBullsSpeakUp’ta Başarılı Veri Güvenliği Projeleri oluşturmanın sırlarını siber güvenlik camiasının değerli isimleri Onur Korucu ve Gokhan Polat bizimle paylaşacak. Onur Korucu Gokhan Polat ☀️

Etkinlikte; Kerem U.’un moderatörlüğüyle, organizasyonların güvenlik yapısının güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen veri güvenliği…

WHERE DO ALTERNATE DATA STREAMS COME FROM?

Photo by Alina Grubnyak on Unsplash

The NTFS file system has a feature called an Alternate Data Stream, which is a little-known feature. It can fork data into an existing file without changing the size or functionality of the file.

Consider ADS to be a “file inside another file.”

ADS is included in all versions of Microsoft’s NTFS file system and has been available since the release of Windows NT.

It was created with the intention of being compatible with Macintosh’s Hierarchical File…

HAKARET SUÇU (TCK 106)

Bilişim suçları doğrudan ve dolaylı bilişim suçları olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım kendisine Yargıtay içtihatlarında da yer bulmuştur. Doğrudan bilişim suçları TCK ‘da “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Dolaylı bilişim suçları ise Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunlara yayılmış halde bulunmaktadır. …

Makaleden Spoiler:

Bilgi kaynakları ile bunları işleyebilecek ve analiz edebilecek araçlar doğrusal olarak artış göstermemektedir. Tüm insanlar ve bilişim sistemleri kendi aralarında haberleşerek büyük bir ağ içeresinde sürekli olarak veri üretmektedir ancak tüm insanlar ve bilişim sistemleri bu verilerin kullanımı ile ilgili sürece dâhil değildir.

Eleştirel bir bakış açısıyla bilimin…

Bilimsel Araştırmalarda dikkat edilmesi gereken metot, etik kavramlar ve Türk Ceza Hukuku kapsamında değerlendirmesi/düşünce yazısı.

Photo by Clark Tibbs on Unsplash

Makaleden Spoiler:

“Üçüncü senaryodaki ekosistemde yetişmiş ve kendisini yetiştirmiş “bağımsız” araştırmacı artık bağımsızlığı uyulması gereken bir kriter olarak görmemektedir. …

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), dünyanın en katı veri koruma yasaları arasındadır.

GDPR uyarınca, AB’nin veri koruma yetkilileri, 20 milyon Euro’ya (yaklaşık 20.372.000 $) kadar veya önceki mali yıl için dünya çapındaki cironun yüzde 4'üne kadar (hangisi daha yüksekse) para cezası uygulayabilir.

2021'de hem şimdiye kadar verilen GDPR cezalarının…

Yağmur Şahin

Ankara University Faculty of Law | Gazi University InfoSec Eng. | METU Cyber Security | Data Security/Privacy Counselor

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store